Splošni pogoji za prodajne aktivnosti

1.    PODROČJE VELJAVNOSTI
(1) Vse dobave, storitve in ponudbe družbe Uzin Utz SE (v nadaljnjem besedilu: UZIN UTZ) se izvajajo izključno na podlagi teh splošnih pogojev (v nadaljnjem besedilu: TAC). So sestavni del vseh pogodb, ki jih UZIN UTZ sklene s svojimi pogodbenimi partnerji (v nadaljnjem besedilu: stranke) v zvezi z dobavami ali storitvami, ki jih ponuja. Veljajo tudi za vse prihodnje transakcije s strankami, tudi če se o njih ne dogovorimo vsakič posebej.  (2) Ti TAC veljajo samo za podjetja v smislu člena 14 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch [nemški civilni zakonik]). (3) Če ni pisno dogovorjeno drugače, se ti TAC uporabljajo izključno za vse pravne posle. Stranka jih prizna z izdajo naročila ali sprejemom dobave. Odstopajoči pogoji ali nasprotne potrditve stranke, ki jih UZIN UTZ ni izrecno pisno priznal, niso zavezujoči, tudi če jim UZIN UTZ izrecno ne nasprotuje.  (4) Najnovejšo veljavno različico UTZ si lahko ogledate na spletni strani https://int.uzin-utz.com/tac.

 

2.    POSVETOVANJE
(1) Svetovanje s strani UZIN UTZ v obliki nasvetov v zvezi z izdelki in storitvami se nanaša izključno na izdelke in storitve, ki jih ustvari UZIN UTZ. 
(2) Poleg tega UZIN UTZ svetovanje strankam zagotavlja le na izrecno zahtevo. Če izjave niso podane, to ne pomeni, da gre za svetovanje. 

3.    PONUDBA IN SKLENITEV POGODBE
(1) Pisne ponudbe družbe UZIN UTZ so nezavezujoče in neobvezujoče, če niso izrecno označene kot zavezujoče ali če ne vsebujejo določenega roka za sprejem. Pisne ponudbe družbe UZIN UTZ se zato na splošno štejejo za vabila k oddaji ponudb in postanejo zavezujoče šele, ko jih družba UZIN UTZ pisno potrdi.
(2) Izjave v prospektih, katalogih in tehničnih dokumentih niso zavezujoče; zlasti ne odvezujejo naročnika od potrebe po izvedbi lastnih pregledov.
(3) Izjave UZIN UTZ o predmetu dobave ali storitve (npr. teže, velikosti, uporabna vrednost, zmogljivost, tolerance in tehnični podatki) ter njihove predstavitve (npr. risbe in ilustracije) so le približki, razen če uporabnost za pogodbeno določen namen zahteva natančno skladnost. Ne gre za zajamčene lastnosti kakovosti, temveč za opise ali označbe za dobavo ali storitev. Dopustne so običajne poslovne razlike in odstopanja, ki nastanejo na podlagi zakonskih predpisov ali predstavljajo tehnične izboljšave, če ne zmanjšujejo uporabnosti za pogodbeno določen namen.
(4) Na splošno velja, da naročilo, ki ga odda stranka, predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe. V naročilu morajo biti navedena vsa razkritja, ki so pomembna za izvedbo naročila. Za manjkajoča, napačna ali nepopolna razkritja se izrecno šteje, da niso bila dogovorjena in ne ustvarjajo obveznosti UZIN UTZ glede zahtevkov v zvezi z izpolnitvijo, garancijo ali nadomestilom škode.
(5) Naročila je treba oddati v pisni obliki, vendar jih je mogoče posredovati tudi po telefonu ali na drug elektronski način, vendar na lastno odgovornost. 
(6) UZIN UTZ bo naročilo sprejel v 10 delovnih dneh od prejema naročila s potrditvijo naročila, če ni predpisan drug rok za sprejem naročila. 
(7) Ko UZIN UTZ potrdi naročilo, se šteje, da je pogodba sklenjena, tudi če njena vsebina odstopa od vsebine naročila, tako kot z vsebino potrditve, če stranka takšni potrditvi naročila takoj ne ugovarja.

4.    SPREMEMBE
(1) Če želi stranka po sklenitvi pogodbe spremeniti predmet dobave ali storitve, je treba za to skleniti poseben pogodbeni dogovor.
(2) Če stranka umakne naročilo pred sklenitvijo pogodbe, potem ima UZIN UTZ, brez poseganja v možnost uveljavljanja zahtevka za višjo dejansko škodo, pravico zaračunati 10 % cene dobave ali storitve za stroške, nastale zaradi pro-cesiranja naročila, in za izgubljeni dobiček. Stranka si pridržuje pravico, da dokaže nižjo stopnjo škode.
(3) V primeru sporazumnih sprememb pogodbenega predmeta se je treba na novo dogovoriti o pogojih ali rokih dobave ali storitve. 

5.    DOBAVA IN DOBAVNI ROK
(1) Dobave se izvajajo "franko tovarna" v skladu s klavzulo EXW pravilnika INCOTERMS 2010.
(2) Če UZIN UTZ ponudi možnost časov in datumov za dobave in storitve, potem se ti vedno štejejo zgolj kot približki, razen če se zaveže ali dogovori o fiksnem času ali fiksnem datumu. Če je bila dogovorjena odprema, se časi in datumi dostave nanašajo na trenutek prenosa pošiljke špediterju, prevozniku ali drugi tretji osebi, pooblaščeni za odpremo.
(3) Stranka ima pravico odstopiti od pogodbe, če je UZIN UTZ odgovoren za neupoštevanje določenega datuma dobave in je brez uspeha potekel razumen rok za podaljšanje.
(4) UZIN UTZ ima pravico, da dogovorjeno dobavo ali storitev opravi pred dogovorjenim rokom. Dovoljena je delna dobava ali izvedba storitve, ki se lahko zaračuna posebej.

6.    NEIZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI PRI SPREJEMANJU
(1) Če stranka zaradi okoliščin, za katere je odgovorna, ne prevzame blaga na dovoljeni/dogovorjeni dan dobave ali po izteku dogovorjenega dobavnega roka, lahko UZIN UTZ za vsak začeti mesec zaračuna stroške skladiščenja v višini 0,5 %, vendar skupno ne več kot 5 % cene dobave ali storitve. Pogodbeni stranki imata pravico dokazati višje ali nižje stroške skladiščenja. UZIN UTZ je pooblaščen, da na stroške in tveganje stranke določi ustrezen kraj hrambe ter zavaruje predmete dobave ali storitve.
(2) Če je UZIN UTZ upravičen zahtevati nadomestilo škode namesto izpolnitve, lahko brez poseganja v možnost uveljavljanja večje dejanske škode zahteva 15 % skupne cene kot pogodbeno odškodnino. Stranka si pridržuje pravico, da dokaže nižjo stopnjo škode. 


7.    SILA VEČJIH POSLEDIC
(1) UZIN UTZ ne odgovarja, če dobava ni mogoča ali zamuja in je to posledica višje sile ali drugih dogodkov, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče predvideti (npr. motnje v poslovanju vseh vrst, težave pri nabavi materiala ali energije, zamude pri prevozu, stavke, zakonske blokade, pomanjkanje energije ali surovin, uradni ukrepi ali neizvedene, nepravilne ali nepravočasne dobave dobaviteljev), za katere UZIN UTZ ni odgovoren. Če takšni dogodki otežijo ali onemogočijo dobavo ali izvedbo storitve in ovira ni le začasne narave, ima UZIN UTZ pravico odstopiti od pogodbe. Pri ovirah začasne narave se roki za dobavo ali izvedbo storitve podaljšajo ali prestavijo za čas trajanja ovire, povečan za razumno obdobje za ponovni zagon. 
(2) Če zaradi zamude ni mogoče razumno pričakovati, da bo stranka sprejela dobavo ali storitev, lahko odstopi od pogodbe s takojšnjim pisnim obvestilom družbi UZIN UTZ.
(3) Če UZIN UTZ predvideva, da blaga ne bo mogoče dobaviti v dobavnem roku, mora o tem nemudoma pisno obvestiti stranko; stranko obvesti o razlogih za zamudo in po možnosti tudi o predvidenem datumu dobave.
 

8.    PLAČILNI POGOJI
(1) Če ni bilo dogovorjeno nič drugega, se dogovorjene cene štejejo v EUR, franko tovarna, skupaj z zakonsko določenim davkom na dodano vrednost ter stroški carine, prevoza, pakiranja in zavarovanja prevoza. Uvozne in izvozne dajatve se zaračunajo posebej. Zavarovalno polico za blago, ki ga je treba poslati, sklene UZIN UTZ samo na zahtevo in na stroške stranke.
(2) Zneske na računu je treba plačati v 30 dneh brez kakršnih koli odbitkov. Za datum plačila je odločilen datum prejema računa s strani UZIN UTZ. V primeru neplačila se šteje, da stranka brez dodatnega opomina zamuja s plačilom. Popusti in rabati se odobrijo le na podlagi posebnega dogovora.
(3) UZIN UTZ si izrecno pridržuje pravico do sprejemanja menic ali čekov. Menice in čeki se sprejemajo le s soglasjem družbe UZIN UTZ in štejejo kot plačilo šele po knjiženju v dobro brez pridržka. Stroške za popuste in menice plača stranka.
(4) Če ima UZIN UTZ do stranke več neporavnanih terjatev in stranka za določeno terjatev ni izvedla plačila, ima UZIN UTZ pravico ugotoviti, za katero od neporavnanih terjatev je bilo izvedeno plačilo.
(5) V primeru zamude, odloga ali delnega plačila je UZIN UTZ upravičen zahtevati zamudne obresti v višini 9 odstotnih točk nad ustrezno osnovno obrestno mero in zadržati nadaljnje storitve do poravnave vseh zapadlih računov. Dokazovanje višje stopnje škode ostaja pridržano.
(6) V primeru utemeljenih dvomov v plačilno sposobnost ali kreditno sposobnost stranke, npr. v primeru zamude pri plačilu, počasnega načina plačila itd. ima UZIN UTZ pravico zahtevati predplačilo ali ustrezno varščino za storitev, ki jo bo opravila stranka. Če stranka na to ni pripravljena, ima UZIN UTZ pravico odstopiti od pogodbe po razumnem podaljšanem roku in zahtevati povračilo škode zaradi neizpolnitve. 
(7) Pobot s nasprotnimi terjatvami ali zadržanje plačil zaradi takih terjatev s strani stranke je dopusten le, če so nasprotne terjatve nesporne ali zakonsko določene.
(8) Odobreni plačilni roki prenehajo veljati in zapadle terjatve so takoj plačljive, če je vložen predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti za premoženje stranke, če je stranka dala napačne izjave glede svoje kreditne sposobnosti ali če obstajajo drugi utemeljeni dvomi glede solventnosti ali kreditne sposobnosti stranke.
(9) Če davek na dodano vrednost ni vsebovan v obračunu družbe UZIN UTZ na podlagi izjav stranke (npr. v primeru "dobave znotraj Skupnosti" v smislu člena 4 št. 1b v povezavi s členom 6a UStG (Umsatzsteuergesetz [nemški zakon o DDV]) in se družbi UZIN UTZ naknadno zaračuna dolgovani znesek DDV (člen 6a IV UStG), je stranka dolžna družbi UZIN UTZ plačati ustrezen znesek. Ta obveznost obstaja ne glede na to, ali mora UZIN UTZ naknadno plačati davek na dodano vrednost, uvozni prometni davek ali primerljive davke doma ali v tujini.


9.    KRAJ IZPOLNITVE, PRENOS TVEGANJA, PAKIRANJE
(1) Kraj izpolnitve za storitve, navedene v naročilu, je sedež podjetja UZIN UTZ ali zunanje in/ali špeditersko skladišče, iz katerega je blago dobavljeno. Če ni dogovorjeno nič drugega, mora stranka prevzeti blago, ko je pripravljeno za prevzem na poslovnem mestu UZIN UTZ. Kraj storitve in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, ki jih je dolžna izpolniti stranka, je vedno poslovni prostor družbe UZIN UTZ.
(2) Nevarnost uničenja, izgube ali poškodbe blaga preide na stranko s prejemom obvestila o pripravljenosti za prevzem.
(3) Če je bila dogovorjena odprema, nevarnost preide z odpremo blaga ali njegovo izročitvijo pooblaščenemu prevoznemu podjetju.
(4) Embalažni material in pripomočke za nakladanje, kot so palete, zagotovi UZIN UTZ samo za uporabo. Vrniti jih je treba v 30 dneh od dejanskega datuma dobave v nepoškodovanem stanju, s plačanim prevozom, v poslovni prostor družbe UZIN UTZ ali zunanje in/ali špeditersko skladišče po izbiri družbe UZIN UTZ. Če se to ne zgodi, je UZIN UTZ upravičen od 31. dne po dostavi zaračunati dnevno pavšalno nadomestilo za uporabo v višini 0,50 EUR plus zakonsko določen DDV za vsak ostanek embalažnega materiala in/ali pripomočkov za nakladanje. Skupno nadomestilo za uporabo, ki ga je treba plačati, pa v nobenem primeru ne sme znašati več kot 25 EUR plus zakonsko določen DDV. Enosmerni embalažni material mora stranka ustrezno odstraniti. 
(5) Dodatne stroške za nujnejši način odpreme, ki ga zahteva stranka, plača stranka. To velja tudi, če je bilo individualno dogovorjeno, da redne stroške prevoza prevzame UZIN UTZ.
 

10.    DOLŽNOST INŠPEKCIJSKEGA PREGLEDA IN PRITOŽBE
(1) Dobavljene predmete je treba skrbno pregledati in jih takoj po dostavi izročiti stranki ali tretji osebi, ki jo ta določi. 
(2) V primeru poškodbe ali izgube blaga med prevozom je treba takoj opraviti popis in o tem obvestiti UZIN UTZ. Zahtevke, ki nastanejo zaradi morebitnih poškodb pri prevozu, mora stranka nemudoma vložiti pri špediterju.
(3) Šteje se, da so dobavljene stvari pogodbeno oddane, če UZIN UTZ ne prejme pisnega obvestila o napakah glede očitnih napak ali drugih napak, ki bi jih bilo mogoče prepoznati ob takojšnjem skrbnem pregledu, v sedmih delovnih dneh po dobavi dobavljenih stvari; sicer v sedmih delovnih dneh po odkritju napake ali prej, ko je stranka napako prepoznala med običajno uporabo dobavljenih stvari brez natančnejšega pregleda.
(4) Na zahtevo družbe UZIN UTZ se predmet dobave, ki je predmet reklamacije, pošlje nazaj družbi UZIN UTZ s plačanim prevozom. Po posvetovanju z UZIN UTZ o najbolj ekonomičnem načinu pošiljanja UZIN UTZ povrne te stroške v primeru pooblaščenega obvestila o napaki; to ne velja, če se stroški povečajo, ker se predmet dobave nahaja na drugem kraju, kot je predviden kraj uporabe.

11.    STVARNE IN PRAVNE NAPAKE
(1) Če se pojavi napaka na dobavnih ali storitvenih artiklih UZIN UTZ, ima UZIN UTZ po lastni izbiri pravico do naknadne izboljšave, nadomestne dobave ali dobropisa. To ne velja za regresne zahtevke v skladu s členoma 445a, 445b BGB, če je zadnja pogodba v dobavni verigi pogodba o prodaji potrošniškega blaga. 
(2) Naknadno izboljšavo lahko po uskladitvi z UZIN UTZ izvede tudi stranka sama. Zahtevki stranke, ki temeljijo na izdatkih, potrebnih za naknadno izboljšavo, zlasti na stroških, povezanih s prevozom, metodami, delom in materiali, so izključeni, če se izdatki povečajo, ker je bilo blago naknadno pripeljano v drug kraj, ki ni poslovni prostor stranke.

12.    ODGOVORNOST
(1) Odgovornost družbe UZIN UTZ za škodo, ne glede na pravno podlago, zlasti zaradi nemožnosti, neizpolnitve, pomanjkljive ali nepravilne dobave, kršitve pogodbe, culpa in contrahendo in nedopustnega ravnanja, je v skladu s tem členom 12 omejena, če je kriva.
(2) Omejitve iz te 12. točke ne veljajo za odgovornost družbe UZIN UTZ zaradi namernega ravnanja, za lastnosti zajamčene kakovosti, za poškodbe življenja, telesa ali zdravja ali na podlagi Zakona o odgovornosti za proizvode (Produkthaftungsgesetz).
(3) Družba UZIN UTZ ni odgovorna v primeru preproste malomarnosti svojih organov upravljanja, zakonitih zastopnikov, zaposlenih ali drugih zastopnikov, če ne gre za kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti. Med bistvene pogodbene dolžnosti spadajo dolžnosti za pravočasno dobavo predmeta dobave, njegova odsotnost pravnih in stvarnih napak, ki bolj kot neznatno zmanjšujejo njegovo funkcionalnost ali primernost za uporabo, ter dolžnosti v zvezi s svetovanjem, zaščito in skrbjo, ki morajo stranki omogočiti uporabo predmeta dobave v skladu s pogodbo ali katerih cilj je doseči zaščito življenja ali zdravja osebja stranke ali zaščito njene lastnine pred večjo škodo.
(4) Če je UZIN UTZ odškodninsko odgovoren v skladu s prejšnjim odstavkom, je ta odgovornost omejena na škodo, ki jo je UZIN UTZ ob sklenitvi pogodbe predvidel kot možno posledico kršitve pogodbe ali ki bi jo moral predvideti ob uporabi ustrezne poslovne skrbnosti. Posredna škoda in naknadna škoda, ki je posledica napak predmeta dobave, se prav tako lahko nadomesti le, če je takšno škodo običajno pričakovati v primeru uporabe predmeta dobave v skladu z njegovo zasnovo.
(5) V primeru odgovornosti iz preproste malomarnosti je obveznost nadomestitve družbe UZIN UTZ za materialno škodo in nadaljnjo premoženjsko škodo, ki iz nje izhaja, omejena na znesek 15 milijonov EUR na škodni dogodek (kar ustreza trenutni višini kritja njene zavarovalne police za odgovornost za proizvode ali zavarovalne police za odgovornost), tudi v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti.
(6) Zgoraj navedene izjeme in omejitve odgovornosti veljajo v enakem obsegu v korist organov upravljanja, zakonitih zastopnikov, zaposlenih in različnih zastopnikov družbe UZIN UTZ.
(7) Če UZIN UTZ posreduje tehnične informacije ali začne delovati kot svetovalec in te informacije ali nasveti ne spadajo v pogodbeno dogovorjeni obseg storitev, ki jih dolguje, se to zgodi brezplačno in z izključitvijo vsakršne odgovornosti.
(8) Če stranka uveljavlja regres proti UZIN UTZ zaradi zahtevkov tretjih oseb, je odgovornost UZIN UTZ izključena, če je stranka s svoje strani učinkovito omejila odgovornost do svojega kupca. Odgovornost UZIN UTZ za regresne zahtevke je izključena, če ti presegajo zakonsko določene zahtevke glede napak in odškodnine na podlagi sporazuma, sklenjenega med stranko in njenim kupcem.
(9) Kupec mora UZIN UTZ nemudoma pisno obvestiti o vseh zahtevkih, ki jih uveljavljajo tretje osebe, in mu pridržati vsa sredstva obrambe in ukrepe v zvezi s poravnavo.

13.    ROK ZASTARANJA
(1) V primerih iz odstavka 438. 1 št. 2, 479 in 634 a odst. 1 št. 2 BGB, v primeru naklepa, goljufivega prikrivanja napake, pri zahtevkih za povračilo škode zaradi osebne škode ali svobode osebe, pri zahtevkih, ki izhajajo iz zakona o odgovornosti za izdelke, in pri kršitvi pogodbe iz hude malomarnosti za zahtevke stranke veljajo zakonsko predpisani zastaralni roki. To velja tudi za regresne zahtevke v skladu s členoma 445a, 445b BGB, če je zadnja pogodba v dobavni verigi pogodba o prodaji potrošniškega blaga. V vseh drugih primerih zastaralni rok za zahtevke in pravice zaradi napak na izdelkih, delih ali storitvah družbe UZIN UTZ ter za škodo, ki iz njih izhaja, traja eno leto.
(2) Naknadni ukrepi uspešnosti ne ovirajo zastaralnega roka, ki velja za prvotno opravljanje storitev, niti ne povzročajo ponovnega začetka teka zastaralnega roka.


14.    PRIDRŽEK LASTNIŠTVA
(1) Spodnje določbe služijo za zavarovanje vseh obstoječih in prihodnjih terjatev družbe UZIN UTZ do stranke, ki izhajajo iz poslovnega razmerja, ki obstaja med njima. 
(2) Blago, ki ga je UZIN UTZ dobavil stranki, ostane v lasti UZIN UTZ, dokler niso v celoti plačane vse zavarovane terjatve. Blago ter blago, za katero velja pridržek lastninske pravice, ki ga nadomešča v skladu s spodnjimi določbami, se v nadaljevanju imenujejo "blago s pridržkom".
(3) Stranka mora rezervirano blago brezplačno hraniti za UZIN UTZ.
(4) Stranka ima pravico, da do nastopa izvršilnega dogodka rezervirano blago obdeluje in prodaja v okviru običajnega poslovanja. Zastavitev ali odstop zavarovanja ni dovoljena.
(5) V primeru nadaljnje prodaje rezerviranega blaga mora stranka terjatev, ki izhaja iz nje do pridobitelja, nemudoma odstopiti družbi UZIN UTZ. Enako velja za različne terjatve, ki nadomeščajo rezervirano blago ali drugače nastanejo v zvezi z rezerviranim blagom, kot so zavarovalne terjatve ali terjatve, ki izhajajo iz nedopustnega ravnanja v primeru izgube ali uničenja. UZIN UTZ daje stranki preklicno pooblastilo, da v svojem imenu izterja terjatve, ki so bile prenesene na UZIN UTZ. Družba UZIN UTZ lahko to pooblastilo za neposredno izterjavo prekliče le v primeru izvršljivega dogodka.
(6) Če tretje osebe pridobijo dostop do rezerviranega blaga, zlasti z zasegom, jih mora stranka takoj obvestiti, da je blago v lasti UZIN UTZ, in o tem obvestiti UZIN UTZ, da mu olajša uveljavljanje njegovih lastninskih pravic. Če UZIN UTZ to zahteva, mora stranka dati vsa zahtevana razkritja o zalogah rezerviranega blaga in o terjatvah, ki so bile prenesene na UZIN UTZ, ter o prenosu obvestiti svoje stranke. Stranka mora podpirati družbo UZIN UTZ pri vseh ukrepih, ki so potrebni za zaščito lastništva družbe UZIN UTZ na rezerviranem blagu, in plačati stroške, ki iz tega izhajajo.
(7) UZIN UTZ sprosti rezervirano blago ter predmete, ki ga nadomeščajo, ali terjatve, če njihova vrednost presega znesek zavarovanih terjatev za več kot 20 %. O izbiri predmetov, ki se sprostijo, odloča UZIN UTZ.
(8) Če UZIN UTZ odstopi od pogodbe zaradi nepogodbenega ravnanja (izvršilni dogodek) s strani stranke - zlasti v primeru zamude pri plačilu - ima UZIN UTZ pravico zahtevati izročitev rezerviranega blaga.
(9) Pravica stranke do razpolaganja z blagom, ki je pod pridržkom lastništva UZIN UTZ, ter do izterjave terjatev, prenesenih na UZIN UTZ, preneha, ko stranka ne izpolnjuje več svojih plačilnih obveznosti in/ali vloži predlog za začetek stečajnega postopka. V zgoraj navedenih primerih ter v primeru drugega protipogodbenega ravnanja stranke ima UZIN UTZ pravico, da brez opomina vzame nazaj blago, dobavljeno s pridržkom lastninske pravice.


15.    ZAUPNOST
(1) Stranka mora vse vidike poslovnega razmerja, ki so vredni varovanja, obravnavati kot zaupne. 
(2) Razmnoževanje dokumentov, ki so prepuščeni stranki, je dovoljeno le v okviru poslovnih zahtev in določb, povezanih z avtorskim pravom. 
 

16.    KONČNE DOLOČBE
(1) Pristojno je pristojno sodišče v kraju poslovanja družbe UZIN UTZ. UZIN UTZ je upravičen uveljavljati zahtevke zoper stranko tudi v svojem poslovnem kraju.
(2) Za poslovno razmerje s stranko se izrecno uporablja pravo Zvezne republike Nemčije z izključitvijo Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. aprila 1980 (CISG).
(3) Če bi bili posamezni deli teh TAC za poslovne odnose neučinkoviti, to ne vpliva na učinkovitost preostalih določb. Pogodbeni partnerji si ob upoštevanju svojih dvostranskih interesov in posameznega dogovora prizadevajo, da se dogovorijo o učinkoviti klavzuli, ki se najbolj približa gospodarskemu namenu in pravnemu smislu prvotnega besedila.

Opomba:
Stranka potrjuje, da UZIN UTZ hrani podatke iz pogodbenega razmerja za izpolnitev pogodbe v skladu s členom 2(1)(2)(a) Uredbe (ES) št. 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in si pridržuje pravico do posredovanja podatkov tretjim osebam, kot so zavarovalnice, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe.

Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm
Od: Od 01. oktobra 2019

 

Inštalacijski sistemi za estrihe, tla in lesena tla

Stroji in posebna orodja za pripravo tal in polaganje talnih oblog

Celotna paleta izdelkov za vgradnjo, obnovo in vzdrževanje lesenih tal

Resin flooring with passion for design

Montažni sistemi za polaganje keramičnih ploščic in naravnega kamna

Werkzeuge für Boden, Wand und Decke